Tegenexpertise brandschade

Tegenexpertise brandschade nodig?  Brand, overstroming, verwoestende storm... Een grote ramp voor een woning is een echt trauma voor de eigenaar ervan. In deze zeer stressvolle en destabiliserende context wordt het bezoek van de door de verzekeringsmaatschappij aangestelde deskundige vaak met een zeker wantrouwen en zelfs met een zekere vijandigheid begroet.

Tegenexpertise brandschade aanvragen

Soms wordt de deskundige verweten dat hij de belangen van de verzekeraar behartigt en probeert de schade zoveel mogelijk te beperken, maar hij heeft een strikte neutraliteitsplicht, en een expertise is gewoonweg onmisbaar in de meest complexe gevallen! Bovendien wordt de verzekerde geen enkel middel van verdediging ontnomen en blijft hij vrij om een tegen-expertise te vragen en te financieren.

Wat is een expert van de verzekering?

Er is een verschil tussen de Tegenexpertise brandschade en de verzekeringsexpert. Hij is een professional die een essentiële rol speelt. Hij komt tussen om het bedrag van de herstellingen te bepalen dat na een ramp door de verzekering zal worden betaald.

Of het nu gaat om een expert op het gebied van goedkope opstalverzekeringen, opstalverzekeringen of autoverzekeringen, de expert is een hoofdrolspeler in de verzekeringssector, ongeacht het vakgebied.

De verschillende soorten deskundigen

Er zijn verschillende soorten deskundigen, drie om precies te zijn. Elk van hen zal in een verschillend stadium van het geschil tussenkomen.

Allereerst is er de verzekeringsexpert. Deze persoon is gemandateerd door uw verzekeraar die een bezoek vraagt van een verzekeringsexpert voor een inbraak, een brand, waterschade, enz.

Deze deskundige werkt voor een firma die onafhankelijk is van de verzekeringsmaatschappij en moet als zodanig het bedrag van de reparaties in volledige neutraliteit beoordelen. Het is dan aan de verzekeringsmaatschappij om het bedrag van de schadevergoeding te bepalen na het bezoek van de deskundige na de inbraak of een andere schade. Het bedrag van de schadeloosstelling zal uiteraard het niveau van de onderschreven garanties volgen.

Dan komt de verzekeringsagent. Indien u niet tevreden bent met het bezoek van de expert na de schade en indien u van mening bent dat het bedrag van de geëvalueerde herstelling niet overeenstemt met de werkelijkheid, kunt u van uw kant deze expert laten tussenkomen.

Dit beroep is minder gereglementeerd dan het vorige en de deskundige is, ditmaal, niet neutraal. Betaald door de verzekerde, is hij belast met de uitspraak in zijn voordeel, als dat mogelijk is natuurlijk.

Tenslotte is er de Tegenexpertise brandschade Indien u het niet eens bent met de expert van de opstalverzekering en de expert een hoger schadebedrag heeft begroot, kunt u een beroep doen op een gerechtelijk expert. Deze aansteller voor opstalverzekering, autoverzekering, enz. heeft een gerechtelijk attest. Hij moet onpartijdig zijn.


Tegenexpertise Gillis  helpt u uw shade aangifte in te vullen, een dossier samen te stellen voor het burgerlijk verhaal op derden. De keuze van expert is UW vrije keuze. De expert die U aanstelt werkt voor UW belangen. Na een schadegeval brand  bvb. heeft uw steeds recht op bijstand van uw eigen expert. Een tegenexpertise bij brandschade stelt u in staat uw schadevergoeding te laten controleren en/of aan te tonen dat het om een gedekt schadegeval van uw brandverzekering gaat….

Bel: GSM : 0471 55 95 97
Mail: info@gillis-expertises.be


Tegenexpertise brandschade

Belangrijk te weten over een Prive Expert

De rechter die de zaak behandelt, stuurt een verzekeringsadviseur om de definitieve beslissing te nemen, die niet kan worden aangevochten. Hij wordt betaald door de verliezer.

De schaderegelaar: een verplichte stap bij een groot huiselijk schadegeval
In tegenstelling tot een wijdverspreid idee, is de verwezenlijking van een expertise bijna nooit een wettelijke verplichting. De verzekeringswet vereist dit alleen in bepaalde specifieke en beperkte gevallen:

Wanneer de door het huis geleden schade is veroorzaakt door een “technologische ramp” (chemische explosie in een fabriek, grondverzakking als gevolg van de exploitatie van een steengroeve, incident in verband met het vervoer van gevaarlijke stoffen, enz.
Wanneer de schade niet wordt gedekt door de opstalverzekering van de eigenaar, maar door de opstalverzekering van de bouwer, die elk voorval dekt binnen een termijn van 10 jaar na de oplevering van het gebouw.
Tegenexpertise brandschade (Contre expertise incendie ) en waterschade
Waterschade is een van de meest voorkomende vormen van schade waarvoor, afhankelijk van de omvang van de schade, het bezoek van een door de verzekeringsmaatschappij aangewezen deskundige vereist is.

Maar zelfs wanneer de wet daarin niet voorziet, doen verzekeraars systematisch een beroep op een Tegenexpertise brandschade zodra de door de verzekerde aangegeven vordering “belangrijk” is.

Dit begrip, dat opzettelijk vaag is gehouden, wordt aan het oordeel van de verzekeraar overgelaten. Alleen de verzekeraar heeft het initiatief om een expertise in te stellen, en u kunt zich niet tegen deze beslissing verzetten. In het algemeen zal de verzekeringsmaatschappij slechts een beroep doen op een Tegenexpertise brandschade wanneer de schade haar ten minste 3.000 euro kost, of wanneer het gaat om diefstal van waardevolle voorwerpen. De bedragen van deze interventiedrempels kunnen soms in uw contract worden vermeld.

Er is geen wettelijke termijn voor interventie, behalve een verjaringstermijn van twee jaar waarna een deskundigenonderzoek niet meer toelaatbaar is.

De Tegenexpertise brandschade kan ook door een rechter worden aangewezen wanneer u het niet eens bent met uw verzekeraar en de zaak voor de rechter is gebracht. In dit geval, is hij een juridisch expert.

Wat is de rol van de huisverzekeringsaanklager?

Wanneer hij op de plaats van een schadegeval komt, is de rol van de verzekeringsagent tweeledig:

Allereerst probeert hij de omstandigheden van het verlies vast te stellen. In dit opzicht kan de schaderegelaar worden vergeleken met een echte rechercheur. De precieze manier waarop de schade is ontstaan, kan immers van essentieel belang blijken voor de rest van de zaak, vooral wanneer de dispacheur vaststelt dat de verzekerde zelf gedeeltelijk verantwoordelijk is. Werd de inbraak vergemakkelijkt door het ontbreken van een alarm, ook al is dit door de verzekeraar verplicht gesteld? Werd de brand in het huis veroorzaakt door een verouderde en niet-conforme elektrische installatie? Al deze factoren kunnen de uiteindelijke vergoeding verminderen.
Hij maakt een inventaris van de beschadigde goederen en een berekening van de schade. De deskundige zal een onderscheid maken tussen de goederen of elementen van het gebouw die als nieuw moeten worden vervangen, en die welke kunnen worden hersteld, door de voorkeur te geven aan de minst dure optie. Hij zal ook rekening houden met de vroegere veroudering van de beschadigde voorwerpen om ze te evalueren.
Naargelang het geval kan de deskundige, buiten zijn twee traditionele opdrachten om, de verzekerde bepaalde conservatoire maatregelen aanbevelen om een verergering van de schade te voorkomen (bijvoorbeeld de tijdelijke bedekking van een door hagel beschadigd dak).

Na afloop van zijn bezoek schrijft de Tegenexpertise brandschade een deskundigenrapport voor de verzekeraar. Deze gebruikt vervolgens de conclusies van dit document om de verzekerde een schadevergoeding voor te stellen.

Hoe bereidt u zich voor op het bezoek van uw verzekeringsagent na een ongeval?
Idealiter zou het bezoek van de expert moeten worden voorbereid… zelfs voor het ongeval! Zijn werk zal des te gemakkelijker worden als u hem bewijsstukken kunt overleggen.

Documenten zoals aankoop- of reparatiefacturen, de notariële akte van verkoop van het onroerend goed of zelfs garantieakten zijn belangrijk om een zo eerlijk en nauwkeurig mogelijke schatting van de waarde van uw roerende goederen mogelijk te maken.

Meestal zal de expert zelf foto’s van de schade nemen om bij zijn rapport te voegen. Het kan echter ook nuttig zijn om hem, als u daarover beschikt, uw eigen foto’s van vóór het verlies toe te sturen.

Enkele foto’s zijn beter dan lange toespraken en zullen de deskundige in staat stellen zich een zeer precies beeld te vormen van bijvoorbeeld de algemene toestand van een keuken vóór een brand of een grote waterschade. Daarom is het raadzaam om vooruit te kijken en altijd een paar recente foto’s te hebben van de verschillende kamers in het huis, van de gevel en van uw kostbaarste voorwerpen!

Gooi in afwachting van zijn bezoek niets weg en laat het beschadigde meubilair zo veel mogelijk staan. De deskundige moet zich een precies beeld kunnen vormen van de omvang van de schade.

Als u dringende reparaties moest uitvoeren, bewaar de facturen dan zorgvuldig, zodat u ze aan de expert kunt tonen en later terugbetaald wordt.

De Tegenexpertise brandschade schaderegelaar kan u vragen een “verklaring van verlies” op te stellen, waarin u alle schade vermeldt die u hebt geleden, alsmede de vervangingswaarde van de beschadigde goederen.